เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2563

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.1.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
         (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือน
         (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย
         (3) บรรลุเป้าหมาย
         (4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
         (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือน
         (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย
         (3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

หมายเหตุ การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนพนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้นผลการดำเนินงาน
          การใช้น้ำของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถือเป็นทรัพยากรที่จะต้องมีมาตรการในการควบคุมการใช้เพื่อให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เช่น การให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยน อุปกรณ์เพื่อประหยัดน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ได้จัดทำข้อมูลสถิติการใช้น้ำแต่ละเดือน การใช้น้ำต่อหน่วย โดยมอบหมายให้นายมนตรี ภูอิน นักบริหารงานทั่วไป เป็นผู้บันทึกข้อมูล เพื่อให้ทราบสถานการณ์การใช้น้ำ และ เพื่อใช้กำหนดเป้าหมายการใช้น้ำ
          พร้อมเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำของปี 2561 และปี 2562 ในปี 2561 มีปริมาณการใช้น้ำ 3,116 หน่วย เฉลี่ย 259.67 หน่วย ปี 2562 มีปริมาณการใช้น้ำ 2,238 เฉลี่ย 186.50 หน่วย มีการกำหนค่าเป้าหมายไว้ร้อยละ 5 ผลปรากฎว่า มีปริมาณการใช้ลดลง ร้อยละ 28.18  ส่วนในปี 2562 และปี 2563 (เดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม) ปี 2563 มีปริมาณการใช้น้ำ 1,509.00 เฉลี่ย 125.75 หน่วย มีการกำหนค่าเป้าหมายลดลงร้อยละ 5 ผลปรากฎว่า มีปริมาณการใช้ลดลงร้อยละ 32.57 บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
          ซึ่งพบว่า ปี 2563 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมมีปริมาณการใช้น้ำสูงสุด รองลงมาคือเดือนเมษายน และพฤษภาคม ตามลำดับ เนื่องในช่วงเดือนมีนาคมมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรม PBRU Book Fair 2019 การเสวนา เรื่อง “ผ้าทองและการพัฒนาอัตลักษณ์ผ้าชาติพันธุ์ในจังหวัดเพชรบุรี” อบรมการทำเจล/น้ำยาล้างมือ การเพ้นท์บ"ศิลปะลายรดน้ำ" บนพวงกุญแจ กิจกรรมอาร์ทมาเช่ กระถางใส่ต้นไม้จากกระดาษหนังสือพิม์ เป็นต้น และช่วงเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน เป็นช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ปริมาณการใช้น้ำลดลง ส่วนเดือนกรกฎาคม ปริมาณการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสำนักวิทยบริการฯ มีการเปิดให้บริการตามปกติ