เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2563

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.2.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางที่เหมาะสมกับสำนักงาน ดำเนินการดังนี้
         (1) การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
         (2) การวางแผนการเดินทาง
         (3) การซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะ
         (4) การใช้จักรยานหรือขนส่งสาธารณะมาทำงานผลการดำเนินงาน
          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนโยบาย การพัฒนา สำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ให้เป็น Green University ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมุ่งเน้นการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และการสร้างความตระหนักรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานให้เกิดกับบุคลากรในทุกฝ่าย/งาน ตลอดจนถึง ผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สำนักวิทยบริการฯ จึงจัดทำประกาศ มาตรการการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ลงนามโดยผู้อำนวยการ
          นอกจากนั้นมีดำเนินการรณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้ส่งเอกสารการประชุมทางสื่อออนไลน์ เช่น e-mail, Facebook, E-Document, การทำงานร่วมกันผ่าน Google ไดรฟ์ เป็นต้น ให้มีการใช้กระดาษน้อยที่สุด และวางแผนก่อนการเดินทาง เลือกรูปแบบหรือพาหนะการเดินทางที่เหมาะสม จำกัดความเร็วในการขับขี่ตามกฎหมายกำหนด เพื่อช่วยลดมลพิษในอากาศ พร้อมให้บุคลากรใช้รถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยในการเดินทางไปประชุมหรือส่งเอกสารตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส่วนการซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะ สำนักวิทยบริการฯ ไม่มียานพาหนะประจำหน่วยงาน