เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2563

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.2.5 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
        (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน
        (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย
        (3) บรรลุเป้าหมาย
        (4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย เปรียบเทียบต่อพื้นที่ หรือเปรียบเทียบต่อระยะทาง เป็นต้น
        (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน
        (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย
        (3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

หมายเหตุ การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนพนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรมผลการดำเนินงาน

          สำนักวิทยบริการฯ ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดให้มาตรการใช้การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเน้นการเป็นสำนักงานสีเขียวและเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการประกาศมาตรการ การลดการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์และแจ้งในที่ประชุมบุคลากรของสำนักฯ โดยได้กำหนดผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรและพลังงานของสำนักงานอย่างชัดเจน มีการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการใช้พลังงาน น้ำมันเชื้อเพลิง อาทิเช่น มีการวางแผนการเดินทางในเวลาไปราชการ การใช้รถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย การเดินทางหากไปในทางเดียวกันหรือเวลาใกล้เคียงกันควรใช้พาหนะร่วมกัน เป็นต้น

            เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานที่ไม่มีรถยนต์ประจำหน่วยงาน จึงได้มีการให้ใช้รถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยใช้งานทดแทนการใช้รถยนต์ในการเดินทางไปประชุมหรือส่งเอกสารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งการดำเนินงานด้านสำนักงานสีเขียว ทำให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ตระหนักถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

          นอกจากนั้นได้จัดทำข้อมูลสถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย โดยมอบหมายให้นายวิโรจน์ ว่องไวไพโรจน์ นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ เป็นผู้บันทึกข้อมูล เพื่อให้ทราบสถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และ เพื่อใช้กำหนดเป้าหมายการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีการใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อเทียบปี 2561-2562 ซึ่งปี 2561 ใช้ไป 1,027.53 ลิตร เฉลี่ย 85.63 ปี 2562 ใช้ไป 1,470.05 ลิตร เฉลี่ย 122.50 คิดเป็น ร้อยละ 23.89 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 5 และเมื่อเทียบปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2562-2563 (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563) โดยปี 2563 ใช้ไป 715.98 ลิตร เฉลี่ย 59.67 คิดเป็น ร้อยละ 74.53 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 10 จึงไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

จากการตั้งเป้าหมายในปี 2562-2563 ของสำนักวิทยบริการฯ จะตั้งเป้าหมายไว้ในการลดการใช้น้ำมันเพลิง ร้อยละ 10 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย  ซึ่งจากการดำเนินงานพบว่าปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น เกิดจากปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง  ได้แก่ เกิดจากการปรับนโยบายการทำงานของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย ในด้านการบริการวิชาการ จึงทำให้เกิดกิจกรรมนอกพื้นที่มหาวิทยาลัย  พนักงาน เจ้าหน้าที่จะต้องออกบริการวิชาการ และกิจกรรมอบรม สัมมนาของห้องสมุดในระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น แต่สำนักวิทยบริการฯ ก็ยังมีการณรงค์ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานใช้รถร่วมกันเพื่อการประหยัดพลังงาน