เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2563

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.3.1 มาตรการหรือแนวทางการใช้กระดาษที่เหมาะสมกับสำนักงานจะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้
        (1) การสร้างความตระหนักในการใช้กระดาษ
        (2) การกำหนดรูปแบบการใช้กระดาษ
        (3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
        (4) การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ผลการดำเนินงาน

          สำนักวิทยบริการฯ ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดมาตรการการใช้กระดาษเพื่อเน้นการเป็นสำนักงานสีเขียวและเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการประกาศมาตรการลดปริมาณการใช้กระดาษ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ของสำนักฯ เช่น เว็บไซต์สำนักฯ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ภายในลิฟท์โดยสาร จุดบริการต่างๆ นอกจากนั้นได้มีการการกำหนดรูปแบบการใช้กระดาษ เช่น การใช้กระดาษที่ใช้งานไปเพียงหน้าเดียวมาใช้แทนกระดาษดี (การใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า) การตั้งจุดเก็บกระดาษที่ใช้แล้วในห้องสำนักงานและจุดบริการถ่ายเอกสารของสำนักวิทยบริการฯ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักวิทยบริการฯ มีการใช้การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการใช้กระดาษน้อยที่สุด โดยทำงานผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของสำนักฯ e-mail, Facebook, E-Document, การทำงานร่วมกันผ่าน Google ไดรฟ์ เป็นต้น และการนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ (การใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า)