เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2563

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.3.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
        (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละเดือน
        (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อหน่วย
        (3) บรรลุเป้าหมาย
        (4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
        (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละเดือน
        (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อหน่วย
        (3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

หมายเหตุ การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจานวนพนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้นผลการดำเนินงาน

          สำนักวิทยบริการฯ ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดมาตรการการใช้กระดาษเพื่อเน้นการเป็นสำนักงานสีเขียวและเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการประกาศเป้าหมายการลดปริมาณการใช้กระดาษ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ของสำนักฯ เช่น เว็บไซต์สำนักฯ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ภายในลิฟท์โดยสาร จุดบริการต่างๆ  นอกจากนั้นได้มีการการกำหนดรูปแบบการใช้กระดาษ นอกจากนั้นได้มีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้กะดาษแต่ละเดือนและรวบรวมจัดทำเป็นสถิติแต่ละปี โดยมอบหมายให้นางสาวดาวเรือง ขมแก้ว นักบริหารงานทั่วไป เป็นผู้บันทึกข้อมูล โดยใช้ google sheet ในการจัดเก็บที่ Url : shorturl.at/rHIN1 โดยเมื่อเทียบปี พ.ศ. 2561 กับ ปี พ.ศ. 2562 มีอัตราการใช้กระดาษที่ลดลง จำนวน 7 ริม คิดเป็นร้อยละ 10 และปริมาณการใช้กระดาษของปี พ.ศ. 2562 กับ ปี พ.ศ. 2563 มีการใช้กระดาษที่ลดลง จำนวน 43 ริม คิดเป็นร้อยละ 82.85  จากการตั้งเป้าหมายในปี 2563 ลดการใช้กระดาษ ร้อยละ 30 บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจากการดำเนินงานพบว่าปริมาณการใช้กระดาษที่ลงลด ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ปริมาณการใช้กระดาษลดลง ดังนี้

1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้เรื่องการประหยัดทรัพยากร มาตรการประหยัด เป้าหมายการใช้ทรัพยากรผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างทั่วถึง

2) มีแนวปฏิบัติในการกําหนดมาตรการการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ พร้อมสื่อสาร ตามจุดต่างๆ และพนักงานทุกคนมีความเข้าใจและความตระหนักเป็นอย่างดี

3) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน การประชุมและการบริหาร ตลอดส่งข้อมูลให้ผู้บริหารและพนักงาน เช่น การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของสำนักฯ e-mail, Facebook, E-Document, การทำงานร่วมกันผ่าน Google Drive, Google Doc, Google Sheet เป็นต้น,