เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2563

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.3.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับ สำนักงานจะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้
       (1) การสร้างความตระหนักในการใช้
       (2) การกำหนดรูปแบบการใช้
       (3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผลการดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนโยบาย การพัฒนา สำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ให้เป็น Green University ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมุ่งเน้นการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และการสร้างความตระหนักรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานให้เกิดกับบุคลากรในทุกฝ่าย/งาน ตลอดจนถึง ผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สำนักวิทยบริการฯ จึงจัดทำประกาศมาตรการมาตรการในการใช้อุปกรณ์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ลงนามโดยผู้อำนวยการ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์สำนักฯ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ภายในลิฟท์โดยสาร จุดบริการต่างๆ
         นอกจากนั้นได้สร้างความตระหนักในการใช้โดยการกำหนดรูปแบบการใช้และให้ความรู้เรื่องการประหยัดการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เช่น จัดวางอุปกรณ์สำนักงานบางประเภทสำหรับใช้งานร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์ (Printer) กบเหลาดินสอ เครื่องเจาะกระดาษ แผ่นรองตัด กรรไกร กาว เป็นต้น เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรในการจัดซื้อ การตั้งค่าเครื่องถ่ายเอกสารให้เป็นแบบโหมดประหยัดหมึก ปรับความเข้มของหมึกพิมพ์ลดความละเอียดของหมึกลง การบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์ ให้อยู่ในสภาพดีเพื่อลดการสูญเสียกระดาษ 
         นอกจากนี้ยังมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสังคมออนไลน์เป็นหลัก ในการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้บริการ เช่น การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่งเชิญประชุมและพูดคุยทาง Facebook การสนทนากลุ่มไลน์  การใช้ UP E-Document ในการแจ้งเวียนหนังสือราชการ
การทำงานร่วมกันผ่าน Google ไดรฟ์ เป็นต้น