เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2563

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.4.1 ร้อยละของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม ได้แก่ QR code, Email, Social Network, Intranet เป็นต้นผลการดำเนินงาน
          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการจัดการประชุมการบริหารงานและการดำเนินงานทั้งหมด 2 ครั้ง ได้แก่
         1) การประชุมการวิพากษ์แผนพัฒนาสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องต้นหว้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
         2) การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 2/2563 วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องต้นหว้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการส่งข้อมูลการประชุม เช่น ไลน์email เฟสบุค เป็นต้น และมีการใช้การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมด้วย Google Application ได้แก่
        1. Google Drive สำหรับจัดเก็บเอกสารการประชุม
        2. Google Document สำหรับจัดทำเอกสารวาระการประชุมและเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการประชุม
        3. การนำเสนอด้วยจออิเล็กทรอนิกส์
        4. การส่งเอกสารการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์