เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2563

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.4.2 การจัดการประชุมและนิทรรศการที่มีการใช้ วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรพลังงาน และลดของเสียที่เกิดขึ้น จะต้องดำเนินการ ดังนี้
         (1) การจัดเตรียมขนาดห้องประชุม เหมาะสมกับ จำนวนผู้เข้าประชุม หรือจัดนิทรรศการ
         (2) ห้องประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการไม่มีการ ตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
         (3) การกำหนดแนวทางเลือกสถานที่ภายนอกสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
         (4) การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชุม โดยจะต้อง ลดการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์
         (5) การจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผลการดำเนินงาน

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว  ในการนี้เพื่อเป็นต้นแบบของการจัดประชุมโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญในขั้นตอนต่างๆ ของการจัดประชุม จึงมีการประกาศมาตรการด้านการประชุมและจัดนิทรรศการ และขอความร่วมมือและแนวปฏิบัติหน่วยงานที่ขอใช้ประชุมเพื่อการจัดประชุม/สัมมนา ซึ่งสำนักฯ มีบริการห้องประชุม อบรม สัมมนาและพื้นที่การเรียนรู้ ซึ่งจะมีการแจ้งรายละเอียดของพื้นที่ วัตถุประสงค์การใช้ ความจุของห้องที่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ ตรวจสอบสถานะการใช้ห้อง/พื้นที่การเรียนรู้ที่เว็บไซต็ http://arit.pbru.ac.th หรือ QR Code ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1, ชั้น 6 และ จุดบริการ Think Café โดยกำหนดให้การใช้ห้องประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการไม่มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชุม โดยจะต้องลดการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ มีการใช้การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดป้ายด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก การนำเสนอด้วยจออิเล็กทรอนิกส์ การใช้ส่งเอกสารการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การทำงานร่วมกันผ่าน Google ไดรฟ์ นอกจากนั้นในช่วงปีที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการฯ ไม่ได้มีการจัดประชุมหรืออบรมนอกสำนักงาน แต่สำนักฯ ได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติหากมีการจัดประชุมหรืออบรมนอกสำนักงาน ได้มีการกำหนดแนวทางเลือกสถานที่ภายนอกสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังนี้ 
    1. เลือกใช้บริการโรงแรมที่ได้รับคำรับรองการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น Green Hotel โรงแรมที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาตรฐานใบไม้เขียว เป็นต้น กรณีหากโรงแรมที่เลือกนั้นไม่ได้รับคำรับรองการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ทำข้อตกลงระหว่างสำนักวิทยบริการฯ กับโรงแรมที่จะจัดการประชุมภายใต้เงื่อนไขทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
    2. เลือกใช้บริการโรงแรมที่ไม่ไกลจากสำนักงาน