เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2563

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

5.3.1 การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในอาคาร สำนักงาน
         (1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน
         (2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดใน ข้อ(1) ถ้าพบว่ามีเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงานผลการดำเนินงาน
          สำนักวิทยบริการฯ มีการควบคุมมลพิษทางเสียงภายใน อาคาร สำนักงาน
          (1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน
           (2) ปฏิบัติตามมาครการที่ได้กำหนดในข้อ(1) ถ้าพบว่ามีเสียงที่มาจากภายในสำนักงาน