เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2563

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

5.3.2 การจัดการเสียงดังจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน
         (1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่ เกิดจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร
         (2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดใน ข้อ(1) ถ้าพบว่ามีเสียงดังที่มาจากภายนอกสำนักงาน แนวทางการกำหนดมาตรการมีดังนี้
          – มีพื้นที่ทำงานสำรองให้กับพนักงาน
          – มีการสื่อสารหรือติดป้ายแจ้งเตือน เพื่อการเตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตรายผลการดำเนินงาน
         สำนักวิทยบริการฯ มีการจักการเสียงดังจากาการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหรืออื่น ๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน
         (1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่เกิดจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร