เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2563

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของ อุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และร้อยละของ พนักงานทราบวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ ดังกล่าว
(สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน)
        (1) มีการติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง
          – ถังดับเพลิงมีเพียงพอต่อการใช้งาน (กำหนดระยะห่าง อย่างน้อย 20 เมตร/ถัง ตามกฎหมาย ติดตั้งสูงจาก พื้นไม่เกิน 150 เซนติเมตร นับจากคันบีบ และถ้าเป็นวางกับพื้นที่จะต้อง มีฐานรองรับ) พร้อมกับติดป้ายแสดง
          – ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (ถ้ามี)
          – สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (Hose and Hose Station) ถ้ามี)
        (2) ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนและต้องพร้อมใช้งาน
          – สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (พื้นที่ มากกว่า 300 ตารางเมตรหรืออาคาร สูงเกิน 2 ชั้นขึ้นไป)
          – ติดตั้งตัวดักจับควัน(smoke detector)หรือความร้อน (heat detector)
        (3) มีการตรวจสอบข้อ (1)-(2) และหากพบว่า ชำรุดจะต้องดำเนินการแจ้งซ่อมและแก้ไข
        (4) พนักงานจะต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้และ ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้ง เตือนอย่างน้อยร้อยละ 75 จากที่สุ่มสอบถาม
        (5) ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง และสัญญาณ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ผลการดำเนินงาน
          สำนักวิทยบริการฯ มีอุปกรณ์สำหรับป้องกันเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัย ได้แก่
          1. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งจำนวน 34 ถัง 5.5.3 (1-1) ติดตั้งภายในอาคารบรรณราชนครินทร์ จำนวน 22 ถัง และอาคารหอสมุดเดิม 12 ถัง 5.5.3 (1-1)
          2. สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินจำนวน 12 เครื่อง 5.5.3 (2-1)
          3. เครื่องตรวจจับควันจำนวน 10 เครื่อง 5.5.3 (3-1) 
          สำนักวิทยบริการ และมีการตรวจเช็คอุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมทุก 2 เดือน
          บันทึกการตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน 5.5.3 (3-1)
          บันทึกการตรวจสภาพถังดับเพลิง 5.5.3 (3-2)
          บันทึกการตรวจเครื่องตรวจจับควัน 5.5.3 (3-3)