เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2563

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

6.1.2 ร้อยละของการจัดซื้อสินค้าประเภทวัสดุ อุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายเหตุ ร้อยละของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะเทียบกับปริมาณการซื้อ และ/หรือมูลค่าสินค้า
        (1) แสดงรายการสินค้าสำนักงานที่จัดซื้อทั้งหมด โดยระบุยี่ห้อ และรุ่นสินค้า
        (2) แสดงฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสินค้า
        (3) คำนวณจำนวนร้อยละสินค้าที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงรายการ สินค้า ปริมาณสินค้า และมูลค่า

**หมายเหตุ : สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็น สินค้าที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้นผลการดำเนินงาน
          สำนักวิทยบริการฯ จะดำเนินการคิดร้อยละของการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้จัดหาไว้ โดยจะระบุรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การได้รับการรับรองฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นต้น โดยจะคำนวณร้อยละสินค้าของการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6.1-2.1, 6.1.2-2)