เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.1.3 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง
         (1) นโยบายสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
         (2) มีการระบุวันที่การประกาศใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน
         (3) ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจจะต้องสามารถอธิบายถึงวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน
         (4) ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจจะต้องมีส่วนในการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน



ผลการดำเนินงาน

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดนโยบายการจัดการ สำนักงานสีเขียว (Green Office) และประกาศใช้ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ปิยวรรณ  คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2565 (1.1.3-1)

        ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างานที่ได้รับ มอบหมายให้รับผิดชอบการดำเนินงานในหมวดต่าง ๆ ได้ร่วมกันวางระบบการติดตามผลการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย โดยผ่านช่องทางการประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ซึ่งมีการจัดประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อแก้ไข ปัญหาและการพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์ของหมวดต่าง ๆ (1.1.3-2)