เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.1.4 มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี
         (1) รายละเอียดของแผนจะต้องระบุการดำเนินงานครบถ้วนทุกหมวด
         (2) มีการกำหนดเวลาหรือความถี่ของการดำเนินการของแต่ละหมวด
         (3) มีการกำหนดแผนดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
ผลการดำเนินงาน

          สำนักวิทยบริการฯ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2564 แยกตามหมวด และได้มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว เป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมีอาจารย์ปิยวรรณ  คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสรสนเทศ เป็นผู้อนุมัติแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564(1.1.4-1)