เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้
         (1) ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามอนุมัติ โดยคณะกรรมการหรือทีมงาน จะต้องครอบคลุมทุกหมวด และบุคลากร/ผู้แทนจากทุกฝ่ายในหน่วยงาน
         (2) กำหนดอำนาจ บทบาท หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจนผลการดำเนินงาน

           สำนักวิทยบริการฯ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เพือทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 (1.2.1-1)

        สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ครอบคลุมครบทุกหมวด และได้มีการกำหนด อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน โดยออกคำสั่งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และ ลงนามอนุมัติโดยอาจารย์ปิยวรรณ  คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อขับเคลื่อน การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ สั่ง ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 (1.2.1-2)