เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.2.2 ร้อยละของคณะกรรมการ หรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่รับผิดชอบประเมินจากการสุ่มสอบถามดังนี้
         (1) ประธาน/หัวหน้า
         (2) คณะกรรมการหรือทีมงานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบทุกหมวด (สามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจประเมินแต่ละหมวดสุ่มสอบถามได้)ผลการดำเนินงาน
จาการสอบถามพบว่าบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของตยเองตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คิดเป็น ร้อยละ 100