เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.5.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมาย
กรณีบรรลุเป้าหมาย
         (1) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
         (1) มีการวิเคราะห์สาเหตุในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
         (2) มีแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
         (3) มีการติดตามผลหลังแก้ไขผลการดำเนินงาน
          สำนักวิทยบริการฯ มีการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CFO) ปี 2564 ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 พบว่า สำนักวิทยบริการฯ มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยรวมทุกขอบเขตการดำเนินงาน 123.87 tCO2e จำแนกเป็นขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 1 = 5.62 tCO2e ขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 2 = 115.70 tCO2e  และขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 3 = 2.55 (1.5.1-1)
          ทั้งนี้มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 2 สูงสุด คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า = 115.70 tCO2e เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคาร และจัดทำนิทรรศการศูนย์เรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริเพื่อการพัมนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ศูนย์ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน)  ที่อาคารหสมุดเดิม 
          เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี พ.ศ. 2563 (ปีฐาน) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก = 198.20 tCO2e พบว่า สำนักวิทยบริการฯมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี พ.ศ. 2564 =123.87 tCO2e คิดเป็นร้อยละ 62.50 และเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2564 ในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 5  พบว่า มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2564 ลดลงร้อยละ 37.50 จึงบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (1.5.2-2)