เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.5.3 ร้อยละของพนักงานมีความเข้าใจและการรับรู้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน โดยจะต้องสอบถามดังนี้
          (1) ความสำคัญของก๊าซเรือนกระจกกับการทำสำนักงานสีเขียว
          (2) แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
          (3) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสานักงานเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย

หมายเหตุ :
          1. พนักงานที่ถูกสอบถามจะต้องอธิบายให้ได้ทั้ง 3 ข้อ
          2. สอบถามพนักงาน 4 คนขึ้นไปผลการดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดอบรมให้กับบุคลากร ในหลักสูตร "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"  โดยให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมกลักสูตร E-leraning ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบครม 15 คน มีคะแนนก่อนการอบรมร้อยละ 76.93 และหลังการอบรมร้อยละ 94.00 พบว่าผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น (1.5.3-1)