เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.6.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการดำเนินการดังนี้
         (1) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จะต้องสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ หรือกฎหมายสิ่งแวดล้อม
         (2) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สามารถวัดผลได้
         (3) กิจกรรม/นวัตกรรมที่กำหนดในโครงการสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
         (4) ระยะเวลาการทำโครงการมีความเหมาะสม
         (5) โครงการมีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และจะต้องมีความเข้าใจ ผลการดำเนินงาน

สำนักวิทยบริการฯ มีการดำเนินงานจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงถึงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม (1.6.1-1) มีทั้งหมด 1 แผนงาน 15 กิจกรรม คือ

แผนงานที่ 1 บริหารจัดการสำนักงานสีเขียว

กิจกรรมที่ 1.1 กิจกรรมซ่อมบำรุงไฟฟ้าและแสงสว่าง

กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรมที่ 1.3 กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ 1.4 การอบรมป้องกันและรับมือภาวะฉุกเฉิน

กิจกรรมที่ 1.5 กิจกรรมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

กิจกรรมที่ 1.6 ประชาสัมพันธ์สำนักงานสีเขียว

กิจกรรมที่ 1.7 กิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์อนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ 1.8 กิจกรรมกำจัดขยะและน้ำเสีย

กิจกรรมที่ 1.9 โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว

กิจกรรมที่ 1.10 กิจกรรมจัดสวนแนวตั้ง

กิจกรรมที่ 1.11 กิจกรรมการทำหมอนจากหลอดน้ำ

กิจกรรมที่ 1.12 กิจกรรมการทำแก้วเปเปอร์มาเช่จากแก้ว พาสติก

กิจกรรมที่ 1.13 กิจกรรมทำกระเป๋าไวนิล

กิจกรรมที่ 1.14 กิจกรรม ถังจากขวดพลาสติก

กิจกรรมที่ 1.15 กิจกรรม ทำหน้ากากอนามัยจากผ้า