เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.8.1 การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
         (1) มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
         (2) มีตัวแทนของแต่ละฝ่าย/แผนก/ส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานในแต่ละหมวดเข้าร่วมประชุม
         (3) จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนผู้ที่เป็นคณะกรรมการสานักงานสีเขียว พร้อมหลักฐานการลงนามเข้าร่วมประชุม
         (4) หากผู้ที่จะต้องเข้าประชุมไม่สามารถเข้าร่วมได้ จะต้องมีวิธีการรายงานผลการประชุมให้รับทราบ พร้อมรับข้อเสนอแนะผลการดำเนินงาน

         สำนักวิทยบริการฯ มีการประชุมเพื่อทบทวนการบริหาร จัดการสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

        1. ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียวครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุม 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (1.8.1-1)

        2. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมต้นหว้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน คิดเป็นร้อยละ 80 (1.8.1-2)

        โดยการประชุมในแแต่ละครั้งจะประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน และคณะกรรมการดำเนินงาน หมวด 1-6 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน และสำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำ QR CODE ในการการลงนามเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ (1.8.1-3)

        สำหรับบุคลากรที่ไม่ได้เข้าร่วมได้จัดส่งผลการรายงานและข้อเสนอแนะให้ทราบทาง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์