เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

2.1.1 กำหนดแผนการฝึกอบรม ดำเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัติการฝึกอบรม
       (1) ระบุหลักสูตรและความถี่การอบรมลงในแผนการฝึกอบรม โดยหลักสูตรมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
            1. ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว
            2. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
            3. การจัดการมลพิษและของเสีย
            4. การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
            5. ก๊าซเรือนกระจก
        (2) ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมในข้อ (1) โดยผู้รับการอบรมจะต้องมากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละหลักสูตร
        (3) ประเมินผลการฝึกอบรม เช่น ข้อสอบ ประเมินขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น
        (4) จัดทำประวัติการอบรมของพนักงานผลการดำเนินงาน

          สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำแผนการอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (2.1.1-1 แผนการอบรม) แก่ บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2564 จำนวน 23 คน เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการพลังงาน ของเสีย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรม แบ่งเป็น 5 ด้าน 10 หลักสูตร ดังนี้

         1. อบรมผ่านระบบ e-learning ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่
            1.1 ด้านการจัดการสำนักงานสีเขียว 
                1.1.1 หลักสูตร การจัดการสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE)
            1.2. ด้านการจัดการมลพิษและของเสีย 
                1.2.1 หลักสูตร PM 2.5 ภัยใกล้ตัว น่ากลัวกว่าที่คิด
                1.2.2 หลักสูตร ZERO WASTE : ปฏิบัติการขยะเหลือศูนย์
                1.2.3 หลักสูตร เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
            1.3. ด้านการจัดการพลังงานและทรัพยากร
                1.3.1 หลักสูตร โครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม : ทฤษฎี ปฏิบัติ นวัตกรรม
                1.3.2 หลักสูตร เลือกซื้อ เลือกใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
                1.3.3 หลักสูตร การบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
                1.3.4 หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CLIMATE CHANGE)

          2. อบรมผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564
              2.1. ด้านห้องสมุดสีเขียว อบรมเรื่อง
                 2.1.1 หลักสูตร เส้นทางสู่ห้องสมุดสีเขียว

         3. ศึกษาด้วยตนเอง โดยดูวิดีโอ กิจกรรมอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2564 (ภาคทฤษฎี) (ลิงค์วิดีโอ) ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีบุคลากร จำนวน 25 คน ผ่านการทำแบบทดสอบก่อน และ หลัง เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น (ผลการอบรม)
             3.1. ด้านความปลอดภัยและสภาวะฉุกเฉิน 
                 3.1.1 หลักสูตร การดับเพลิงเบื้องต้น

       โดยผลการดำเนินการอบรม บุคลากรได้เข้ารับการอบรมและผ่านการอบรมทุกท่าน  (2.1.1-2 สรุปผลการอบรม ปี 2564)