เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

2.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม
         (1) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องเข้าใจเนื้อหาในการอบรม
         (2) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถ เช่น ใบรับรองจากหน่วยงานภายนอก ประวัติ ประสบการณ์ผลการดำเนินงาน
      เป็นการอบรมผ่านระบบ e-learning ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. ลิ้งก์ระบบ e-learning 
https://e-learning.deqp.go.th/lrs_deqp/home2
      โดยมีการจัดทำขั้นตอนการสมัครสมาชิกสำหรับบุคลากร (2.1.2-1 ขั้นตอนการสมัครสมาชิก)