เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

2.2.2 มีการรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ตามที่กำหนดในข้อ 2.2.1ผลการดำเนินงาน

          สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดทำสื่อด้านสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน โดยมีผู้รับผิดชอบคือ นายวิโรจน์ ว่องไวไพโรจน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 13 ชิ้นงาน(2.2.2-1.1) แยกเป็นประเภทต่างๆดังนี้

          - ประเภทสื่อวีดีทัศน์สิ่งแวดล้อม 3  ชิ้นงาน (2.2.2-1.2)
          - ประเภทสื่อPoster/Infographic  10  ชิ้นงาน (2.2.2-1.3)