เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

2.2.4 มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม และนำมาปรับปรุงแก้ไข โดยต้องมีแนวทางดังนี้
        (1) มีช่องทางเพื่อรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ไลน์ QR Code การประชุม เว็บไซต์
        (2) มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
        (3) มีการแสดงข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
        (4) มีการรายงานข้อเสนอแนะและการจัดการแก่ผู้บริหาร (บรรยายให้เหมาะสม)ผลการดำเนินงาน
 สำนักวิทยบริการฯ มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้รับบริการ 3 ช่อทาง ในรูปแบบ ดังนี้
        1. ออนไลน์ ได้แก่ หน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ https://arit.pbru.ac.th/webarit/ และสายตรงผู้บริหาร(2.2.4-1.1)
        2. ออนไซต์ ได้แก่ กล่องแสดงความคิดเห็น ติดตั้งอยู่ชั้น 1 และชั้น 2 (2.2.4-1.2)
        3. Line official ของสำนักวิทยบริการฯ (2.2.4-1.3)
        เพื่อรับฟังและนำข้อเสนอแนะมาหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ไม่พบข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม