เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.1.1 มาตรการหรือแนวทางใช้น้ำมีความเหมาะสมกับสำนักงานจะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้
         (1) การสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ
         (2) การกำหนดเวลาการใช้น้ำ เช่น เวลารดน้ำต้นไม้ เป็นต้น
         (3) การกำหนดรูปแบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
         (4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำผลการดำเนินงาน

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนโยบาย การพัฒนา สำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ให้เป็น Green University ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมุ่งเน้นการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และการสร้างความตระหนักรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานให้เกิดกับบุคลากรในทุกฝ่าย/งาน ตลอดจนถึงผู้ใช้บริการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ จึงจัดทำประกาศมาตรการด้านการประหยัดน้ำ หัวข้อที่ 8 (3.1.1) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ลงนามโดยผู้อำนวยการ

            พร้อมทั้งมีการการประกาศนโยบายและมาตรการ สำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดน้ำ(3.1.1-1) ในรูปแบบประชาสัมพันธ์ผ่านจออิเล็กทรอนิกส์ หรือ สติกเกอร์ ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์สำนักฯ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ภายในลิฟท์โดยสาร จุดบริการต่างๆ

            สำนักวิทยบริการฯ ได้กำหนดเวลาการใช้น้ำ(3.1.1-2) เช่น การรดน้ำต้นไม้ โดยการใช้สปริงเกิลรดน้ำต้นไม้แบบตั้งเวลา 06.00-08.00 น. ของทุกวัน ซึ่งสูบน้ำจากสระน้ำด้านข้างของสำนักฯ ที่เป็นแหล่งน้ำที่จากธรรมชาติและน้ำที่ผ่านการใช้จากสำนักงาน การใช้อุปกรณ์ สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(3.1.1-4) และการใช้ขวดน้ำที่ทิ้งแล้วน้ำมากรอกน้ำแล้วนำไปใส่ทดแทนปริมาณน้ำในถังช้กโครก เพื่อช่วยในการประหยัดน้ำการนำน้ำดื่มที่เหลือจากขวดน้ำดื่มที่ทิ้งแล้วมารดน้ำต้นไม้(3.1.1-2) นอกขากนั้น สำนักฯ ยังมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำ (3.1.1-4) รวมถึงการนำน้ำที่เหลือจากการดื่มที่เหลือจากขวดกลับมาใช้ใหม่โดยการนำไปใส่กระถางต้นพูด่าง (3.1.1.3)