เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.2.1 มาตรการหรือแนวทางใช้ไฟฟ้าเหมาะสมกับสำนักงานจะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้
        (1) การสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้า
        (2) การกาหนดเวลาการใช้ไฟฟ้า เช่น เวลาการเปิด-ปิด เป็นต้น
        (3) การใช้พลังงานทดแทน
        (4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าผลการดำเนินงาน

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนโยบาย การพัฒนา สำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ให้เป็น Green University ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมุ่งเน้นการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และการสร้างความตระหนักรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานให้เกิดกับบุคลากรในทุกฝ่าย/งาน ตลอดจนถึง ผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สำนักวิทยบริการฯ จึงจัดทำประกาศมาตรการด้านการลดใช้พลังงานไฟฟ้า(3.2.1) เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ลงนามโดยผู้อำนวยการ

           ทั้งนี้ได้ประกาศนโยบายและมาตรการ สำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสำนักฯ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรและผู่้ใช้บริการ(3.2.1-1) เช่น เว็บไซต์สำนักฯ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ภายในลิฟท์โดยสาร จุดบริการต่างๆ มีการกำหนดเวลาการใช้ไฟฟ้า(3.2.1-2) เช่น การปิดไฟและปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกใช้งาน การรณรงค์การใช้บันไดและการใช้ลิฟต์ กรณีขึ้นลงชั้นเดียว เวลาการ เปิด-ปิด เป็นต้น การเลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยในการประหยัดไฟฟ้า การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า(3.2.1-4)