เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.2.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางที่เหมาะสมกับสำนักงาน ดำเนินการดังนี้
         (1) การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
         (2) การวางแผนการเดินทาง
         (3) การซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะ
         (4) การใช้จักรยานหรือขนส่งสาธารณะมาทำงานผลการดำเนินงาน

            สำนักวิทยบริการฯ ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดให้มาตรการใช้การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเน้นการเป็นห้องสมุดสีเขียวและเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการประกาศมาตรการการลดการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (3.2.4-1.1) และมีการสื่อสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสำนักวิทยบริการฯ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ ภายในลิฟท์โดยสาร จุดบริการต่างๆ ดังนี้

          บุคลากรมีส่วนร่วมในการใช้พลังงาน น้ำมันเชื้อเพลิง อาทิเช่น มีการวางแผนการเดินทางในเวลาไปราชการ การใช้รถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย การเดินทางหากไปในทางเดียวกันหรือเวลาใกล้เคียงกันควรใช้พาหนะร่วมกัน เป็นต้น 
            สำนักวิทยบริการฯ ไม่มียานพาหนะเป็นของหน่วยงาน จึงไม่ได้ดำเนินการในมาตรการซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะ 

          สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินมาตการหรือแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางที่เหมาะสมกับสำนักงาน โดยการใช้จักรยานในการเดินทาง รับส่งเอกสารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การใช้รถยนต์ไฟฟ้าในการเดินทางรับส่งเอกสารและติดต่อหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (3.2.4-4)