เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.2.5 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
        (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน
        (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย
        (3) บรรลุเป้าหมาย
        (4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย เปรียบเทียบต่อพื้นที่ หรือเปรียบเทียบต่อระยะทาง เป็นต้น
        (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน
        (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย
        (3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

หมายเหตุ การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนพนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรมผลการดำเนินงาน

             สำนักวิทยบริการฯ ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดให้มาตรการใช้การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเน้นการเป็นห้องสมุดสีเขียวและเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการประกาศมาตรการ การลดการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์และแจ้งในที่ประชุมบุคลากรของสำนักฯ พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบมอบหมายให้นายวิโรจน์ ว่องไวไพโรจน์ นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ เป็นผู้จัดเก็บและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย โดยใช้ google sheet ในการจัดเก็บที่ Url : shorturl.at/oOPT0 เพื่อให้ทราบสถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

            ทั้งนี้ได้มีการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการใช้พลังงาน น้ำมันเชื้อเพลิง อาทิเช่น มีการวางแผนการเดินทางในเวลาไปราชการ การใช้รถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย การเดินทางหากไปในทางเดียวกันหรือเวลาใกล้เคียงกันควรใช้พาหนะร่วมกัน เป็นต้น

            เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานที่ไม่มีรถยนต์ประจำหน่วยงาน จึงได้มีการให้ใช้รถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยใช้งานทดแทนการใช้รถยนต์ในการเดินทางไปประชุมหรือส่งเอกสารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

          จากข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในปี พ.ศ. 2564 พบว่า อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมีจำนวนลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ มีการงดการเดินทางไปราชการชั่วคราว เมื่อเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2564 กับ พ.ศ. 2563 มีค่าลดลง 2,603.54 ลิตร คิดเป็นค่าร้อยละ 72.25 ซึ่งบรรลุเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ  การลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อปี ร้อยละ 10 โดยปี พ.ศ. 2564 มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1,000.12 ลิตร ส่วนปี พ.ศ. 2563 มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3,603.66 ลิตร

         อย่างไรก็ตามข้อสังเกต พบว่าปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวนอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น  ซึ่งจากการดำเนินงานพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง  ได้แก่ เกิดจากการปรับนโยบายการทำงานของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย ในด้านการบริการวิชาการ จึงทำให้เกิดกิจกรรมนอกพื้นที่มหาวิทยาลัย  พนักงาน เจ้าหน้าที่จะต้องออกบริการวิชาการ และกิจกรรมอบรม สัมมนาของห้องสมุดในระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น แต่สำนักวิทยบริการฯ ก็ยังมีการณรงค์ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานใช้รถร่วมกันเพื่อการประหยัดพลังงาน