เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.3.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
        (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละเดือน
        (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อหน่วย
        (3) บรรลุเป้าหมาย
        (4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
        (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละเดือน
        (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อหน่วย
        (3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

หมายเหตุ การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจานวนพนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้นผลการดำเนินงาน
               

            สำนักวิทยบริการฯ มีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษ และ ข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อหน่วยแต่ละเดือน รวบรวมจัดทำเป็นสถิติแต่ละปี โดยมอบหมายให้นางสาวดาวเรือง ขมแก้ว นักบริหารงานทั่วไป เป็นผู้บันทึกข้อมูล โดยใช้ google sheet ในการจัดเก็บที่ Url : shorturl.at/rHIN1 เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และปริมาณการใช้กระดาษของสำนักวิทยบริการฯ

          ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับจำนวนของการใช้กระดาษ ย้อนหลัง 4 ปี พบว่า จำนวนการใช้กระดาษที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเทียบปี พ.ศ. 2561 กับ ปี พ.ศ. 2562 มีอัตราการใช้กระดาษที่ลดลง จำนวน 15.26 กก. คิดเป็นร้อยละ 10 และปริมาณการใช้กระดาษของปี พ.ศ. 2562 กับ ปี พ.ศ. 2563 มีการใช้กระดาษที่ลดลง จำนวน 93.74 กก. คิดเป็นร้อยละ 68.25 และปี พ.ศ. 2563 กับ ปี พ.ศ. 2564 มีการใช้กระดาษที่ลดลง จำนวน 13.08 กก. คิดเป็นร้อยละ 30 ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยสำนักวิทยบริการฯ มีการตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการใช้กระดาษต่อปี ร้อยละ 30

          อย่างไรก็ตามข้อสังเกต คือ ในปี 2563 พบว่าปริมาณการใช้กระดาษในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมารวมถึงในปี 2564 มีจำนวนอัตราการใช้กระดาษที่ลดลง อาจเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายมาจากดังต่อไปนี้

          1) ผู้รับผิดชอบต้องจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้เรื่องการประหยัด ทรัพยากร สื่อสารมาตรการประหยัดทรัพยากร สื่อสารเป้าหมายการใช้ทรัพยากร และทําการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เช่นดียวกับการประหยัดพลังงานและทรัพยากรประเภทอื่น ๆ

          2) มีแนวปฏิบัติในการกําหนดมาตรการการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ กระดาษ หมึกพิมพ์ พร้อมสื่อสาร ตามจุดต่างๆ อย่างทั่วถึง และพนักงานทุกคนมีความเข้าใจและความตระหนักเป็นอย่างดี

          3) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน การประชุมและการบริหาร ตลอดส่งข้อมูลให้ผู้บริหารและพนักงาน เช่น การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของสำนักฯ  e-mail, Facebook, E-Document, การทำงานร่วมกันผ่าน Google Drive, Google Doc, Google Sheet เป็นต้น