เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.3.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการ ประหยัดกระดาษในพื้นที่ทำงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)ผลการดำเนินงาน
ประเมินจากการสังเกตุพฤติกรรมของบุคลากร