เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.3.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับ สำนักงานจะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้
       (1) การสร้างความตระหนักในการใช้
       (2) การกำหนดรูปแบบการใช้
       (3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผลการดำเนินงาน

        สำนักวิทยบริการฯ มีนโยบายการพัฒนาสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียวให้เป็น Green University ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมุ่งเน้นการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงานการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ให้เกิดกับบุคลากรในทุกฝ่าย/งาน ตลอดจนถึงผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

       สำนักวิทยบริการฯ จึงจัดทำประกาศมาตรการมาตรการในการใช้อุปกรณ์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ลงนามโดยผู้อำนวยการ (3.3.4-1) ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้กับบุคลากรและผู้ใช้บริการตามช่องทางต่างๆ (3.3.4-1.1) ได้แก่ เว็บไซต์สำนักฯ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ภายในลิฟท์โดยสาร จุดบริการต่างๆ

         นอกจากนี้ได้มีการกำหนดรูปแบบการใช้(3.3.4-2.1) เช่น การตั้งค่าเครื่องถ่ายเอกสารให้เป็นแบบโหมดประหยัดหมึก ปรับความเข้มของหมึกพิมพ์ลดความละเอียดของหมึกลง มีการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์ ให้อยู่ในสภาพดี มีการจัดให้มีวัสดุสำนักงานที่ใช้ร่วมกันอย่างเป็นสัดส่วน เช่น กรรไกร คัตเตอร์ เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ กบเหลาดินสอ เทปใส กาว เป็นต้น

                สำนักวิทยบริการฯ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสังคมออนไลน์(3.3.4-3.1) เป็นหลัก ในการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้บริการ ได้แก่ การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสนทนากลุ่ม การทำงานร่วมกันผ่าน Google ไดรฟ์ เป็นต้น