เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.3.5 ร้อยละของการดำเนินตามมาตรการประหยัด การใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)ผลการดำเนินงาน
ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่