เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.4.1 ร้อยละของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม ได้แก่ QR code, Email, Social Network, Intranet เป็นต้นผลการดำเนินงาน
             สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดและประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในรอบปี พ.ศ. 2564 สำนักฯ ได้จัดการประชุมงานสำนักสีเขียว จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
          1. ประชุมคณะทำงานพัฒนาสำนักงานสีเขียวครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          2. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมต้นหว้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
          สำนักวิทยบริการฯ มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม ดังนี้
          - ใช้ email , facebook ในการแจ้งและนัดหมายการประชุม 
           - ใช้ Social Network เช่น Google Drive , Google Document ในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการประชุม 
            จากที่กล่าวมาสำนักวิทยบริการฯ คิดเป็นร้อยละ 100 ของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม