เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

4.2.1 การจัดการน้ำเสียของสำนักงาน และ คุณภาพน้ำทิ้งจะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่ เกี่ยวข้องโดยมีแนวทาง ดังนี้
         (1) การกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการน้ำเสีย และจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการดูแล
         (2) มีการบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น มีตะแกรงดักเศษอาหาร มีบ่อดักไขมัน หรือมีระบบบำบัดน้ำเสียเหมาะสมกับองค์ประกอบของน้ำเสีย
         (3) มีการบำบัดน้ำเสียครบทุกจุดที่ปล่อยน้ำเสีย
         (4) มีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด



ผลการดำเนินงาน
            สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดแผนงานและมาตรการด้านการบำบัดน้ำเสีย และผู้รับผิดชอบ (4.2.1-1.1) ตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2564 (4.2.1-1.2) โดยมีการติดตั้งถังดักไขมันตามจุดที่มีการใช้งานห้องเตรียมอาหาร ทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ 1) ห้องเตรียมอาหาร สำนักงานผุ้อำนวยการ 2) ห้องเตรียมอาหาร ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ 3) ห้องเตรียมอาหาร ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ และ 4) ร้านเครืองดื่มและอาหารว่าง Think Cafe @Library มีการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานบริการทั่วไปดำเนินการตักไขมัน และล้างถังดักไขมันทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เพื่อดูแลรักษาอุปกรณ์และเป็นการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนทื้งลงบ่อบำบัดน้ำเสียของอาคารและปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ (4.2.1-2.1)
          ปี พ.ศ. 2564 สำนักวิทยบริการฯ มีการประสานกับคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการวัดคุณภาพน้ำ จากบ่อบำบัดน้ำทิ้ง และแหล่งน้ำข้างอาคารบรรณราชนครินทร์ เพื่อนำผลไปหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพต่อไป (4.2.1-3.1)