เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

5.1.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน
        (1) มีแผนการดูแลรักษา ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) พรมปูพื้นห้อง (ขึ้นอยู่กับสำนักงาน)
        (2) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตาม แผนการดูแลรักษา
        (3) มีการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดในข้อ 1
        (4) มีการควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปฏิบัติใน ข้อ 1
        (5) การจัดวางเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารให้ห่างไกลผู้ปฏิบัติงาน
        (6) การควบคุมควันไอเสียรถยนต์บริเวณสำนักงาน เช่น ติดป้ายดับเครื่องยนต์
        (7) การป้องกันและกำจัดแมลงที่จะสร้างมลพิษ อากาศภายในสำนักงาน (ถ้ามี)
        (8) มีการสื่อสารหรือแจ้งให้ทราบถึงการเกิดมลพิษ ทางอากาศจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเตรียม ความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย (สามารถพิจารณาจากเอกสารหรือภาพถ่าย เป็นหลักฐานประกอบ)ผลการดำเนินงาน
          สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการคบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน โดยได้จัดทำแผนการดูแลรักษา เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร และพรมปูพื้น 5.1.1-1.1 และได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องใช้ที่มีผลต่อมลพิษทางอากาศ 5.1.1-2.1 โดยผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติตามแผนการดูแลรักษา เครื่องปรับอากาศ 5.1.1-3.1.1, 5.1.1-3.1.2 เครื่องถ่ายเอกสาร 5.1.1-3.2 เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) 5.1.1-3.3 และพรมปูพื้น 5.1.1-3.4 
          สำนักวิทยบริการฯ มีการควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยจัดทำประกาศมาตรการประหยัดพลังงานสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว 5.1.1-4.1
          สำนักวิทยบริการฯ จัดวางตำแหน่งเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสารให้มีระยะห่างจากผู้ปฏิบัติงานประมาณ 4 เมตร 5.1.1-5.1 และสำนักวิทยบริการฯ ยังมีการติดตั้งป้ายจอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์เพื่อลดมลพิษ บริเวณด้านข้างและด้านหน้าสำนักวิทยบริการฯ 5.1.1-6.1 ภาพกิจกรรมการป้แงกันและกำจัดแมลงที่จะวร้างมลพิษอากาศภายในสำนักงาน 5.1.1-7.1  สื่อรณรงค์ด้านคามรู้เรื่องอันตรายจากฝุ่นละอองเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 5.1.1-8.1