เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

5.1.2 มีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หรือมีการกำหนด พื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและปฏิบัติตามที่กำหนด
         (1) มีการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่
         (2) มีการติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
         (3) มีการติดสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่
         (4) เขตสูบบุหรี่จะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิด ความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อยู่บริเวณ ข้างเคียง ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า – ออกของ สถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และไม่อยู่ในบริเวณที่เปิดเผยอันเป็นที่เห็นได้ชัดแก่ผู้มาใช้สถานที่นั้น
         (5) ไม่พบการสูบบุหรี่ หรือก้นบุหรี่นอกเขตสูบบุหรี่ผลการดำเนินงาน
 สำนักวิทยบริการฯ มีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 5.1.2-1  มีการติดป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 5.1.2-2 ทั้งภายในและภายนอกอาคาร จำนวน 3 จุด ดังนี้

1. บริเวณศาลาสระน้ำ ด้านข้างอาคารสำนักวิทยบริการฯ

2. บริเวณด้านหน้าสำนักวิทยบริการฯ

3. บริเวณด้านข้าง Common room 

        ในหัวข้อที่ย่อยที่ 3 มีการติดสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่และข้อย่อยที่ 4 เขตสูบบุหรี่จะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิด ความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อยู่บริเวณ ข้างเคียง ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า – ออกของ สถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และข้อย่อยที่ 5 ไม่พบการสูบบุหรี่ หรือก้นบุหรี่นอกเขตสูบบุหรี่ เนื่องจากสำนักวิทยบริการฯที่รับการตรวจมาตราฐานสำนักงานสีเขียวเป็นหน่วยงานราชการและสถานศึกษาจึงเป็นเขตปลอดบุหรี่และห้ามสุบบุหรี่ จึงไม่มีหลักฐานในหัวข้อย่อยดังกว่าข้างต้น