เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

5.3.1 การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในอาคาร สำนักงาน
         (1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน
         (2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดใน ข้อ(1) ถ้าพบว่ามีเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน
      ผลการดำเนินงาน
        สำนักวิทยบริการฯ มีการควบคุมมลพิษทางเสียงภาในอาคาร สำนักงาน  โดยมีการกำหนดให้มีกฎหมายพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 29 มีนาคม 2535 (หมวด 5 เหตุรำตาญ)  5.3.1-1.1 มาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน 5.3.1-1.2 โดยกำหนดให้มีคูู่มือแผนปฏิบัติการสภาพแวดล้อมเรื่องเสียง มีภาพถ่ายการงดใช้เสียงภายในสำนักงาน 5.3.1-1.3