เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

5.3.2 การจัดการเสียงดังจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน
         (1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่ เกิดจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร
         (2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดในข้อ(๑) ถ้าพบว่ามีเสียงดังที่มาจากภายนอกสำนักงาน แนวทางการกำหนดมาตรการมีดังนี้
          – มีพื้นที่ทำงานสำรองให้กับพนักงาน
          – มีการสื่อสารหรือติดป้ายแจ้งเตือน เพื่อการเตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตรายผลการดำเนินงาน
           สำนักวิทยบริการฯ ไม่มีการปรับปรุงอาคารหรือมีสิ่งก่อสร้าง แต่ก็ได้มีการกำหนดมาตรการจัดการเสียง เพื่อรองรับเสียงรบกวนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น 5.3.2-1.1