เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

5.4.1 มีการวางแผนจัดการความน่าอยู่ของ สำนักงานโดยจะต้องดำเนินการดังนี้
          (1) จัดทำแผนผังของสำนักงานทั้งในตัวอาคารและ นอกอาคาร โดยจะต้องกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน เช่น พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ส่วนรวม และพื้นที่ทำงาน เป็นต้น สามารถสื่อสารด้วยป้ายหรืออื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อบ่งชี้
          (2) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง เหมาะสมทั้งพื้นที่เฉพาะ และพื้นที่ทั่วไป ทั้งใน อาคารและนอกอาคาร
          (3) มีการกำหนดเวลาในการดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งพื้นที่เฉพาะและพื้นที่ทั่วไป ทั้งในอาคารและนอกอาคาร
          (4) การกำหนดแผนงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และคงรักษาไว้ของสำนักงาน รวมไปถึงมีการปฏิบัติ จริงตามแผนงานผลการดำเนินงาน

          สำนักวิทยบริการฯ มีแผนการดำเนินการจัดทำแผนผังของสำนักงานทั้งในตัวอาคารและ นอกอาคาร 5.4.1(1) โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม 5.4.1(2) และกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน เช่น พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ส่วนรวม และพื้นที่ทำงาน เป็นต้น สามารถสื่อสารด้วยป้ายหรืออื่นๆ ที่เหมาะสม  มีการกำหนดเวลาในการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 5.4.1(3) มีการกำหนดแผนงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 14 จุด ดังนี้

1. พื้นที่สีเขียว จำนวน 3 จุด

2. พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ จำนวน 5 จุด

3. พื้นที่ปฏิบัติงานและบริการส่วนรวม จำนวน 6 จุด 

5.4.1(4) และคงรักษาไว้ของสำนักงาน รวมไปถึงมีการปฏิบัติจริงตามแผนงาน 5.4.1(4.1)

          สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดเวลาในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร (5.4.1-3.1) ซึ่งจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบในพื้นที่ต่างๆ เพื่อประเมินความสะอาดและความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ โดยได้มีแผนการดำเนินงาน 5ส (5.4.1-3.2) และมีการประเมินการดำเนินงาน 5ส เดือนละ 2 ครั้ง (5.4.1-3.3) โดยมีผลการประเมินการดำเนินงาน 5ส ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2564 เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 87.1 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ 80 (5.4.1-3.4)

        สำนักวิทยบริการฯ ยังมีการจัดกิจกรรม 5ส เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 (5.4.1-3.5) และกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 และ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 (5.4.1-3.6)