เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

5.5.1 การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ตามแผนที่กำหนด
        (1) มีการกำหนดแผนการฝึกอบรมและอพยพหนีไฟ
        (2) จำนวนคนเข้าอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น จะต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 40 ของพนักงาน ทั้งหมด
        (3) พนักงานทุกคนจะต้องเข้าฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
        (4) มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามแผนที่กำหนด พร้อมแสดงหลักฐาน เช่น ใบรับรองการอบรม ภาพถ่าย เป็นต้น
        (5) มีการฝึกซ้อมอพยพตามแผนที่กำหนด พร้อม แสดงหลักฐาน เช่น ใบรับรอง ภาพถ่าย เป็นต้น
        (6) มีการจุดรวมพลที่สามารถรองรับได้ พร้อมมี ป้ายแสดงอย่างชัดเจน
        (7) มีการกำหนดเส้นทางหนีไฟ ธงนำทางหนีไฟ ไป ยังจุดรวมพล พร้อมสื่อสารในพื้นที่ปฏิบัติงาน
        (8) มีการกำหนดทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ พร้อม มีป้ายแสดงอย่างชัดเจนผลการดำเนินงาน
          สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี 2564  5.5.1-1.1 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสำนักวิทยบริการฯ จึงให้บุคลากรศึกษาการป้องกันและการเตรียมความพร้อมเพื่อระงับเหตุฉุกเฉินผ่าน Toutube ในหัวข้อ
          1. การดับเพลิงเบื้องต้น (https://www.youtube.com/watch?v=719WNGMCfPI) เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ โดยบุคลากรเข้าร่วมอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจำนวน 25 คน คิดเป็น 100% 5.5.1-2.1 ผลการอบรมพบว่า บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจก่อนอบรมคิดเป็นร้อยละ 48.4% และหลังการอบรมบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ 91.6% เพิ่มขึ้น  43.2% 5.5.1-4.1  
          2 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับประชาชน (https://www.youtube.com/watch?v=bi9IA3Xbg60) และ "CPR การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" (https://www.youtube.com/watch?v=k8o2VK5JXEY) ผลการอบรมพบว่า บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรมคิดเป็นร้อยละ 54.8% และหลังการอบรมบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ 90.8% เพิ่มขึ้น 36.0% 5.5.1-4.2 
          สำนักวิทยบริการได้กำหนดจุดรวมผลหากเกิดเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัยไว้บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักสำนักวิทยบริการฯ 5.5.1-6.1
          สำนักวิทยบริการฯ ได้กำหนดแผนผังจุดติดตั้งถังดับเพลิง เส้นทางหนีไฟและจัดทำธงนำทางติดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าลิฟท์สื่อสารให้ผู้มาใช้บริการทราบ 5.5.1-7.1 และมีการกำหนดทางออกฉุกเฉินพร้อม จัดทำป้ายสัญลักษณ์แสดงเส้นทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ ให้ผู้ใช้บริการเห็นอย่างชัดเจน 5.5.1-8.1