เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

5.5.2 มีแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสม และร้อยละของพนักงานที่เข้าใจแผนฉุกเฉิน (สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน)ผลการดำเนินงาน
          สำนักวิทยบริการได้จัดทำแผนระงับเหตุฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการเกิดภาวะฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 5.5.2