เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

6.1.3 ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุ อุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

**หมายเหตุ : สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้นผลการดำเนินงาน
          สำนักวิทยบริการฯ จะดำเนินการคำนวณร้อยละของปริมาณและประเภทวัสดุที่จัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะคำนวณว่าในแต่ละปีงบประมาณได้ดำเนินการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปริมาณเท่าใด (6.1.3-1.1)