หมวดหมู่ความรู้

หมวดอาหาร
6 หลักสูตร
หมวดความรู้ทั่วไป
19 หลักสูตร
หมวดสิ่งแวดล้อมและการเกษตร
6 หลักสูตร
หมวดการแพทย์และสาธารณสุข
1 หลักสูตร
หมวดกฏหมายและข้อบังคับ
0 หลักสูตร
หมวดการให้บริการ
5 หลักสูตร
หมวดงานช่างและการซ่อมบำรุง
3 หลักสูตร
หมวดโปรแกรมคอมพิวเตอร์และทักษะดิจิทัล
34 หลักสูตร
หมวดภาษา
5 หลักสูตร

หลักสูตร On site

การออกแบบการนำเสนองานโดยใช้โปรแกรม Canva
ฟรี
ปิดรับลงทะเบียน
ผลิตภัณฑ์โพรไนโอติกจากผักและผลไม้ท้องถิ่น เพื่อประกอบธุรกิจ
199/ท่าน
ปิดรับลงทะเบียน
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โดรนเพื่อการเกษตร
ฟรี
ปิดรับลงทะเบียน
เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ฟรี
ปิดรับลงทะเบียน
“รู้ครบ” Digital marketing ต้อง “เริ่มต้น” อย่างไร?
ฟรี
ปิดรับลงทะเบียน
การใช้โปรแกรมกราฟิกเบื้องต้น
ฟรี
ปิดรับลงทะเบียน
การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย CANVA
ฟรี
ปิดรับลงทะเบียน
การสร้างสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น (Animaker)
ฟรี
ปิดรับลงทะเบียน

หลักสูตรแนะนำ On site & On line

การออกเสียงคำศัพท์ในภาษาจีนเกี่ยวกับผลไม้
ฟรี
ระบบน้ำมันร้อนหมุนเวียน
ฟรี
ปิดรับลงทะเบียน
การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา
ฟรี
ปิดรับลงทะเบียน
การเลือกธีมและการปรับแต่งธีม และ การใช้ปลั๊กอินช่วย Wordpress
ฟรี
เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ฟรี
ปิดรับลงทะเบียน
การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของการพัฒนาผู้เรียนใน PA
ฟรี
ปิดรับลงทะเบียน
จริยธรรมและความปลอดภัย
ฟรี
อาหารว่างและอาหารไทย
ฟรี
ปิดรับลงทะเบียน

หลักสูตรความร่วมมือจากคณะและส่วนงานต่างในมหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6 หลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
1 หลักสูตร
คณะครุศาสตร์
14 หลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 หลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ
6 หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 หลักสูตร

จำนวนผู้ใช้งานระบบ

จำนวนหลักสูตร


© Copyright | การเรียนรู้แบบผสมผสาน หลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(SHORT COURSE HYBRID @ PBRU) โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Wiwat Permsook

Tel : 032-708609 | Web site | Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy