หัวข้อใหม่ (NEW Course)

ฟรี
การออกแบบการนำเสนองานโดยใช้โปรแกรม Canva
ปิดรับลงทะเบียน
ฟรี
เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ปิดรับลงทะเบียน
ฟรี
การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย CANVA
ปิดรับลงทะเบียน
ฟรี
การสร้างสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น (Animaker)
ปิดรับลงทะเบียน
ฟรี
จริยธรรมและความปลอดภัย
ฟรี
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฟรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฟรี
การวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

33

ผู้ใช้งาน

20

หัวข้อเรื่อง

© Copyright | การเรียนรู้แบบผสมผสาน หลักสูตรระยะสั้น (SHORT COURSE HYBRID)
โดย ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Developed by Wiwat Permsook

032-708609 | Web site | Facebook | Line official | Youtube | Privacy Policy