วัดมหาธาตุวรวิหาร
มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ กลางเมืองเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร
ยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่า
อ.ทองร่วง เอมโอษฐ บรมครูช่างปั้นแห่งเมืองเพชร VDO
เที่ยวบ้านไร่ของในหลวง ร.9
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ปูนปั้น-ปั้นปูน” เมืองเพชรบุรี
ปูนปั่นช่างฝีมืองานสกุลช่างเมืองเพชร

หมวดหมู่

รายการใหม่

แขกเพชรบุรี

แขกเพชรบุรี

By nirada / In ชาติพันธ์ุ

22 September, 2021

แขกเพชรบุรี

 จากมลายูสู่แขกตานีเมืองเพชรบุรี ความหมายของคำว่า “แขก”  ตามพจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังกล่าว ในสังคมไทยเรามีการใช้คำว่า “แขก” ที่นอกเหนือมาจากผู้มาเยือนที่บ้านเท่านั้น คำว่า “แขก” ในสังคมไทยเรามักใช้เรียกกลุ่มคนที่นับถืออิสลาม ซึ่งเขาเหล่านั้นในสมัยหนึ่งเป็นผู้มาเยือนจากต่างแดน ฉบับบัณฑิตยสถาน...

Read more
โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่...

โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่...

โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่...

        โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู อยู่ที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโครงการช่วยเหลือแก่ชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมชาวไทยเผ่ากระเหรี่ยงที่กระจัดกระจายให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ง่ายต่อการควบคุมดูแล และเพื่อต้องการไม่ให้มีการตัดไม้ทําลายป่าอันเป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร...

Read more
โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนว...

โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนว...

โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนว...

            โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนวพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงสืบสาน ส่งเสริม สนับสนุนพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป...

Read more
โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห...

โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห...

โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห...

          โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย มีเนื้อที่ประมาณ 3,990 ไร่ แบ่งพื้นที่เป็นแปลงจัดสรรเพื่อการเกษตรรายละประมาณ 15  ไร่ รวม 250 แปลง แบ่งเป็น 2 พื้นที่ คือ พื้นที่หมู่ 5 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่หมู่ 5 และ 6 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

Read more
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเ...

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเ...

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเ...

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ            เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่บ้านจะโปรง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพช...

Read more
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

  โครงการชั่งหัวมัน ตามประราชดำริ           ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองคอกไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี คำว่า “ชั่งหัวมัน" หมายถึง การชั่งน้ำหนักมันเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงซื้อที่ดินจากราษฎรบริเวณอ่างเก็บน้ำ หนองเสือ ประมาณ 120 ไร่ และต่อมา ปี พ.ศ. 2552 ทรงซื้อแปลงติดกันเพิ่มอีก...

Read more

News box Slider

images/headers/maple.jpg

test

View more
images/headers/raindrops.jpg
images/headers/blue-flower.jpg
images/headers/walden-pond.jpg
images/headers/windows.jpg