วัดมหาธาตุวรวิหาร
มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ กลางเมืองเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร
ยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่า
อ.ทองร่วง เอมโอษฐ บรมครูช่างปั้นแห่งเมืองเพชร VDO
เที่ยวบ้านไร่ของในหลวง ร.9
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ปูนปั้น-ปั้นปูน” เมืองเพชรบุรี
ปูนปั่นช่างฝีมืองานสกุลช่างเมืองเพชร

โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู

 • Published: Tuesday, 03 August 2021 16:05
 • Written by tawee
 • Hits: 334

 

      โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู อยู่ที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโครงการช่วยเหลือแก่ชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมชาวไทยเผ่ากระเหรี่ยงที่กระจัดกระจายให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ง่ายต่อการควบคุมดูแล และเพื่อต้องการไม่ให้มีการตัดไม้ทําลายป่าอันเป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร ตลอดจนการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค และส่งเสริมอาชีพการเกษตร ทั้งในด้านการผลิตและการตลาด สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตวใหญ่ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ จํากัด, สหกรณ์การเกษตรหนองพลับรุ่งเรือง จำกัด และสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด

Read more: โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู

โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนวพระราชดำริ

 • Published: Thursday, 17 June 2021 14:53
 • Written by tawee
 • Hits: 1025

 

          โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนวพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงสืบสาน ส่งเสริม สนับสนุนพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นโครงการพระราชดำริด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ป่าจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Read more: โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนวพระราชดำริ

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • Published: Thursday, 06 May 2021 15:25
 • Written by tawee
 • Hits: 1116

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

           เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่บ้านจะโปรง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

Read more: อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย

 • Published: Thursday, 10 June 2021 11:50
 • Written by tawee
 • Hits: 566

          โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย มีเนื้อที่ประมาณ 3,990 ไร่ แบ่งพื้นที่เป็นแปลงจัดสรรเพื่อการเกษตรรายละประมาณ 15  ไร่ รวม 250 แปลง แบ่งเป็น 2 พื้นที่ คือ พื้นที่หมู่ 5 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่หมู่ 5 และ 6 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

Read more: โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

 • Published: Wednesday, 17 February 2021 14:47
 • Written by tawee
 • Hits: 3995

 

โครงการชั่งหัวมัน ตามประราชดำริ

          ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองคอกไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี คำว่า “ชั่งหัวมัน" หมายถึง การชั่งน้ำหนักมันเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงซื้อที่ดินจากราษฎรบริเวณอ่างเก็บน้ำ หนองเสือ ประมาณ 120 ไร่ และต่อมา ปี พ.ศ. 2552 ทรงซื้อแปลงติดกันเพิ่มอีก 130 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 250 ไร่ โดยมีพระราชดำริให้ทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร รวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  และพื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ที่นี่

Read more: โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ