คณะผู้จัดทำ

  • Published: Tuesday, 18 December 2018 14:42
  • Written by Admin
  • Hits: 1104
  • Print

 คณะกรรมการอำนวยการ 

อาจารย์อภิรัตน์

อาจารย์ปิยวรรณ 

อาจารย์ภาคย์

อาจารย์สัญญา 

นางนงลักษณ์

วงศ์ศุภชาติ

คุสินธุ์

พราหมณ์แก้ว

ธีระเดชอุปถัมภ์

พหุพันธ์

 

คณะกรรมการพัฒนาสารสนเทศท้องถิ่น

อาจารย์สัญญา

นายสวัสดิ์

นางสาวแขนภา

นางสาววันเพ็ญ

นางนิรดา

นายทวี

ธีระเดชอุปถัมภ์

อุราฤทธิ์

ทองตัน

มาลาพงษ์

เอี่ยมอาษา

นวมนิ่ม