สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทร

032-708609

อีเมล

library_office@mail.pbru.ac.th

Facebook

www.facebook.com/LibArit

ข้อมูลและสถิติ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี