สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง ศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีนศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 
          เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการห้องประชุมและดำเนินงานควบคุม กำกับดูแลผ่านรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง ศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีนศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ผ่านระบบออนไลน์โดยให้บริการแก่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ห้องประตันหว้า ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  
ภาพถ่ายโดย : นายวิโรจน์ ว่องไวไพโรจน์
เรียบเรียงและจัดทำโดย : นางสาวสิริรัตน์ เดชเพชร (นักวิชาการศึกษา)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทร. ๐๓๒ ๗๐๘ ๖๐๙
https://arit.pbru.ac.th/lic/
#สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
#LibPbru #Libraary #PBRU #ServiceMind 

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------