รายละเอียด

2023-12-04 14:18:25 | 295

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล 5 อันดับแรก ในกิจกรรมตอบคำถาม เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" วันที่ 14 พฤศจิกายน

          ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล เนื่องในวันที่ 14 พฤศจิกายน ...วันพระบิดาแห่งฝนหลวง... นั้น ได้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามเป็นจำนวนมาก ทางสำนักวิทยบริการฯ จึงได้ คัดเลือกผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องมากที่สุด และเร็วที่สุด 5 อันดับแรก โดยได้ผู้ที่ได้รับรางวัลตามรายชื่อ ดังนี้

         1. นายสรวิชญ์ ชื่นกมล                     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
         2. นางสาวสุพรรณษา ทิพย์บูลย์         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
         3. นางสาวนิภาพรรณ อยู่พงษ์สันต์     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
         4. นายสุพันดี มลีโนแน                     คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
         5. นางสาวฉัตรมณี เผื่อนโชติ            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

       ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวสามารถติดต่อขอรับของรางวัลได้ที่เคาส์เตอร์ ยืม-คืน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 (ห้องสมุด)

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------