งานลายรดน้ำ
(ธานินทร์ ชื่นใจ)

ชื่อบูธ/หน่วยงาน
        สกุลช่างเมืองเพชร การจัดแสดงและสาธิตงานงานสกุลช่างเมืองเพชร (งานลายรดน้ำ)

ผู้ให้ข้อมูล/ผู้ให้สัมภาษณ์
        นายธานินทร์ ชื่นใจ (งานลายรดน้ำ)

ลักษณะของงาน
        งานลายรดน้ำ

แนวทางการอนุรักษ์การสืบสาน
        ปัจจุบันยังคงสืบสานงานเขียนลายรดน้ำให้กับผู้ที่สนใจ มีการถ่ายทอดให้กับ นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจในงานแขนงนี้ มีการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ผลงาน ได้เปิดบ้านเป็นศูนย์เรียนรู้การเขียนลายรดน้ำ เพื่อสะดวกแก่ผู้มาเรียน มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ทดแทน หรือสิ่งที่เหลือใช้มาเพิ่มให้มีมูลค่าในผลงานให้เห็นเป็นผลงานชิ้นใหม่เช่น นำเปลือกหอยมาแต่งแต้มเป็นลายรดน้ำสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีก  เขียนแมสถวายเจ้าคณะจังหวัด  การเขียนลายรดน้ำถึงแม้จะใกล้ถึงวันที่ถูกลืม ผมเป็นคนหนึ่งที่จะอนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้ให้คงอยู่คู่ลูกหลานได้ศึกษา หาความรู้ สืบทอดเจตนา เพื่อเป็นการส่งเสริม สร้างสรรค์ สืบสาน ศิลปะตามรอยครูช่าง ตำนานไทยให้อยู่คู่แผ่นดินตราบนานเท่านาน และยังคงมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะลายรดน้ำร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นการสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดในการร่วมอนุรักษ์โบราณสถานกับประชาชนในพื้นที่เขตอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานทั่วราชอาณาจักร

ข้อมูลการติดต่อ
        ที่อยู่ : ๔๘ ถนนท่าหิน ตำบลท่าราบ  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐ 
        เบอร์โทร :  ๐๘๙-๐๑๕๒๐๙๙
        Facebook : ธานินทร์ ชื่นใจ

ข้อมูลติดต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708609
เว็บไซต์ arit.pbru.ac.th